Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheekorganisaties, ook wel ‘Vereniging SLBO’ genoemd, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27338398, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@slbo.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereen- komst.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• laatste werkgever
in de sector
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
bestuursleden
Administratie • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna
Daarna nog 7 jaar in de financiële administratie.
• Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeen komst • partij waaraan
distributie is
opgedragen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere qebeurtenis. • Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan andere leden Om uw privacy te beschermen verspreiden wij geen ledenlijsten meer onder onze leden. Als u, als lid” de contactgegevens van één ander lid wilt hebben, stuurt u dan een mail naar privacy@slbo.nl waarin u vraagt van wie u contactgegevens wilt hebben. Wij zullen uw verzoek dan doorsturen naar die persoon, die dan zelf contact met u kan opnemen. Vermeld in het verzoek daarom uw eigen contactgegevens en uw naam en voornaam. Het bestuur kan een voorschot verlangen voor de door het bestuur te maken kosten, die aan de verzoeker in rekening zullen worden gebracht.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden.

Op de website(s) zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  Gerard  van  Dijk

E-mail:  privacy@slbo.nl  

Telefoonnummer:  070-368  3022

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het eerst vastgesteld op 9 oktober 2018

Laatstelijk herzien op